رهن آپارتمان خ تهران انزلی
رهن آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۴۲۶

متراژ: ۶۱

آدرس: ک وثوق انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان براصلی پاسداران انزلی
اجاره آپارتمان براصلی پاسداران...

شناسه : ۴۲۹

متراژ: ۷۵

آدرس: انتهای خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در ناصرخسرو انزلی
اجاره آپارتمان در ناصرخسرو انز...

شناسه : ۴۳۴

متراژ: ۱۲۰

آدرس: براصلی ناصرخسرو انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان پشت بازار پردیس انزلی
اجاره آپارتمان پشت بازار پردیس...

شناسه : ۴۴۸

متراژ: ۷۵

آدرس: پشت بازار پردیس انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در ناصرخسرو انزلی
اجاره آپارتمان در ناصرخسرو انز...

شناسه : ۴۵۷

متراژ: ۷۰

آدرس: پشت خ سپه انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در ناصرخسرو انزلی
اجاره آپارتمان در ناصرخسرو انز...

شناسه : ۴۵۸

متراژ: ۷۰

آدرس: خ ناصرخسرو انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان خ تهران انزلی
رهن آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۴۶۲

متراژ: ۱۰۳

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه براصلی خ گلستان انزلی
اجاره مغازه براصلی خ گلستان ان...

شناسه : ۴۸۲

متراژ: ۵۵

آدرس: براصلی خ گلستان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تجاری بر خ گلستان انزلی
اجاره آپارتمان تجاری بر خ گلست...

شناسه : ۴۸۳

متراژ: ۱۴۳

آدرس: براصلی خ گلستان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان خ معلم غازیان انزلی
اجاره آپارتمان خ معلم غازیان ا...

شناسه : ۴۸۴

متراژ: ۶۰

آدرس: خ شانزدهم معلم غازیان انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل