فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۰۹

متراژ: ۷۲

آدرس: ک زند انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۱۰

متراژ: ۷۹

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۱۱

متراژ: ۷۲

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۱۲

متراژ: ۷۲

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۱۳

متراژ: ۷۲

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۱۴

متراژ: ۷۲

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۱۵

متراژ: ۸۳

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان غازیان انزلی
فروش آپارتمان غازیان انزلی

شناسه : ۱۱۶

متراژ: ۷۸

آدرس: خ آذربايجان غازیان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۱۷

متراژ: ۷۹

آدرس: ک زند انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۱۸

متراژ: ۸۰

آدرس: ک وثوق انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل