فروش آپارتمان خ ورزش انزلی
فروش آپارتمان خ ورزش انزلی

شناسه : ۵۳

متراژ: ۸۵

آدرس: خ ورزش انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان براصلی خ تهران انزلی
فروش آپارتمان براصلی خ تهران ا...

شناسه : ۵۴

متراژ: ۱۰۵

آدرس: براصلی خ تهران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان ک ماهور انزلی
فروش آپارتمان ک ماهور انزلی

شناسه : ۵۵

متراژ: ۱۰۵

آدرس: نرسیده به پاسداران ک ماهور انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان پشت کاسپین انزلی
فروش آپارتمان پشت کاسپین انزلی

شناسه : ۵۶

متراژ: ۹۰

آدرس: سرپیچ پشت کاسپین انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۵۷

متراژ: ۸۲

آدرس: ک آریا در خ تهران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان در آخرخط انزلی
فروش آپارتمان در آخرخط انزلی

شناسه : ۵۸

متراژ: ۷۳

آدرس: روبه روی مغازه های شهرداری انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان ابتدای خ پاسداران انزلی
فروش آپارتمان ابتدای خ پاسدارا...

شناسه : ۵۹

متراژ: ۹۷

آدرس: روبه بروی پارک بادی انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ ناصرخسرو انزلی
فروش آپارتمان خ ناصرخسرو انزلی

شناسه : ۶۰

متراژ: ۹۵

آدرس: کوچه سزاوار انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ گلستان چهارم انزلی
فروش آپارتمان خ گلستان چهارم ا...

شناسه : ۶۱

متراژ: ۶۲

آدرس: خ گلستان چهارم انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ صابرحنان انزلی
فروش آپارتمان خ صابرحنان انزلی

شناسه : ۶۲

متراژ: ۶۲

آدرس: خ صابرحنان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل