فروش آپارتمان بازار کاسپین انزلی
فروش آپارتمان بازار کاسپین انز...

شناسه : ۱۱۹

متراژ: ۸۰

آدرس: پشت بازار کاسپین انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ گلستان انزلی
فروش آپارتمان خ گلستان انزلی

شناسه : ۱۲۱

متراژ: ۸۰

آدرس: خ گلستان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان روبه روی پردیس انزلی
فروش آپارتمان روبه روی پردیس ا...

شناسه : ۱۲۲

متراژ: ۸۰

آدرس: خ نیایش انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ مطهری انزلی
فروش آپارتمان خ مطهری انزلی

شناسه : ۱۲۳

متراژ: ۸۳

آدرس: خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۲۵

متراژ: ۸۳

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۲۶

متراژ: ۸۳

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۲۷

متراژ: ۸۳

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۲۸

متراژ: ۱۰۰

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۲۹

متراژ: ۱۰۰

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
فروش آپارتمان خ تهران انزلی
فروش آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۱۳۰

متراژ: ۱۰۰

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل