۴۸۰متر مربع
بندرانزلي
بشم
۰
۰ سال
بکر
منگوله ای
زمین
مسکونی
بشم
فروش زمین 480 متری بشم انزلی-دارای سند شش دانگ- قیمت متری 1/500/000 تومان و قیمت کل 700/000/000 میلیون تومان
ویژگی های ملک
یک بر
محصور نشده